Regulamin kandydata do badań wyrobów kosmetycznych

 1. CEL I METODY STOSOWANE W BADANIU

  Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonymi protokołami badań oraz z procedurami Pracowni Kosmetologii J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Celem badań jest potwierdzenie deklaracji marketingowych wyrobów kosmetycznych, u zdrowego, dorosłego ochotnika. Uczestnicy badania nie mogą oczekiwać żadnych korzyści medycznych z przeprowadzonego badania.

 2. WYMOGI I OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z BADANIEM

  Podpisując formularz świadomej zgody na uczestnictwo w badaniu, zobowiązują się Państwo respektować wyszczególnione w nim ograniczenia. Żeby uczestniczyć w badaniach muszą Państwo być objęci systemem ubezpieczeń społecznych. Należy poinformować dział rekrutacji o wszelkich zmianach w danych personalnych (nazwisko, adres, numer telefonu). Należy na bieżąco informować dział rekrutacji o zmianach w leczeniu-rozpoczęciu, zakończeniu leczenia (mogą mieć one wpływ na włączenie do testu). Prosimy uczestników o poinformowanie działu rekrutacji w przypadku zajścia w ciąże. Należy ściśle przestrzegać całości instrukcji przekazywanych telefonicznie przez dział rekrutacji (przygotowanie do badania, czas trwania badania, ilość wizyt). Na badania należy stawiać się terminowo i o wyznaczonej godzinie. Należy obowiązkowo poinformować J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. o odwołaniu wizyty, najszybciej jak to możliwe. Trzykrotne nie stawienie się na badania bez wcześniejszego zawiadomienie skutkuje wykluczeniem uczestnika z bazy ochotników.

 3. RYZYKO I MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

  Producent zaświadcza, że badany produkt zawiera substancje aktywne i nieaktywne oraz surowce, których charakter i ilość odpowiada wszystkim narodowym, europejskim i międzynarodowym regulacjom prawnym. Dodatkowo preparaty kosmetycze, wyroby chemii gospodarczej oraz surowców stosowanych do ich produkcji przeszły w J.S. Hamilton Poland wstępną weryfikację pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi poprzez sprawdzenie zgodności składu jakościowego receptury z listami substancji dozwolonych do stosowania w wyrobach mających kontakt ze skórą (Dz.U.Nr 201, poz. 2064 z 2004r.). Niemniej jednak, zależnie od osobniczych predyspozycji, może istnieć ryzyko wystąpienia nietolerancji badanego produktu u niektórych osób. Objawy nietolerancji powinny być zgłoszone badaczowi, który zdecyduje, czy konieczne jest zaprzestanie stosowania produktu i podejmie odpowiednie leczenie, jeśli będzie to niezbędne. W niektórych przypadkach może istnieć konieczność wykonania zdjęcia. Każde inne zaistniałe zdarzenie (choroba, ciąża, wypadek, użycie leków) musi być zgłoszone technikowi lub lekarzowi prowadzącemu badanie.

 4. UCZESTNICTWO W BADANIU I WYNAGRODZENIE

  Za pełny udział w badaniu otrzymują Państwo wynagrodzenie na podstawie podpisanej umowy o dzieło. W celu wykorzystania wyników badania pożądane jest Państwa pełne uczestnictwo w badaniu. Jednakże, Państwa zgoda lub odmowa uczestnictwa w badaniu nie wpływa na relację z firmą J.S. Hamilton Poland. W każdej chwili mają Państwo prawo do rezygnacji. W takim przypadku mogą być Państwo poproszeni przez Badacza o informację o powodzie rezygnacji. I odwrotnie, zostaną Państwo powiadomieni o powodach, dla których badanie mogłoby zostać zakończone w terminie wcześniejszym niż wyznaczony. Podczas badań gwarantujemy Państwu przestrzeganie anonimowości. Jest bardzo ważne, abyście przestrzegali Państwo wszystkich instrukcji. Osoba przeprowadzająca badanie chętnie udzieli wszelkich dodatkowych informacji. W celu uzyskania wszelkich informacji o badaniu, Państwa prawach i możliwych problemach związanych z tym badaniem, proszę kontaktować się z DZIAŁEM REKRUTACJI Pracowni Kosmetologii J.S Hamilton Poland Sp. z o.o., W Gdańsku tel.: 695 - 651 - 557 lub w Gdyni tel.: 885 - 392 - 892.