Regulamin udziału w testowaniu produktów

Szanowni Państwo

 

    W trosce o Państwa bezpieczeństwo, przed zarejestrowaniem się w naszym systemie uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi, niezwykle istotnymi dla prawidłowego przebiegu badania, informacjami.

 

 1. PRZEDMIOT BADAŃ

  W Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. przeprowadzane są badania konsumenckie, badania właściwości użytkowych oraz badania preferencji karm dla psów oraz kotów. Badania dotyczą wszystkich grup towarowych produktów spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetyków oraz karmy dla zwierząt. Znaczącą część badanych produktów stanowią produkty dostępne już na rynku, które w trakcie podlegają kontroli. Laboratorium ocenia jednak także właściwości produktów przygotowywanych do wprowadzenia do obrotu gospodarczego.

 2. CEL BADANIA

  Ocenie podlegają właściwości produktów spożywczych, produktów chemii gospodarczej i karmy dla zwierząt.Biorący udział w badaniu konsumenci oceniają cechy sensoryczne produktu spożywczego takie jak wygląd, konsystencja, smak czy zapach. W produktach chemii gospodarczej ocenie podlegają np. ocena skuteczności działania określonych właściwości produktu. Powyższe badania, szczególnie badania użytkowe, mają na celu zdiagnozowanie istnienia także ewentualnych niepożądanych właściwości produktów np. na testowane produkty.

  Rezultatem przeprowadzonych testów jest wypełniony przez każdą z osób imienny formularz oceny(elektroniczny lub papierowy), który służy później do opracowania szczegółowych danych dla Klienta. Wyniki tesą przekazywane w formie raportu z badań. Każda osoba uczestnicząca w badaniach z tego tytułu otrzymuje od J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. wynagrodzenie.

 3. PRZEBIEG BADANIA

  Badania przeprowadzane są przez zespoły oceniających w różnych warunkach uzależnionych od rodzaju produktu: niektóre badania przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych, a inne w naturalnym środowisku konsumowania/używania produktu (zazwyczaj w domu). Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do określonego badania zostaje poinformowany o rodzaju testowanegoproduktu i jego składzie.

 4. OBOWIĄZKI KONSUMENTA

  W trakcie badania ze względu na komfort i bezpieczeństwo Uczestnika, a także ze względu na wiarygodność uzyskanych wyników, testowany produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami i wskazaniami osoby przeprowadzającej badanie dotyczącymi przeznaczenia, sposobu prawidłowego użycia i przechowywania testowanego produktu.

  Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do określonego badania otrzymuje informację o rodzaju testowanego produktu i istotnych składnikach. W wypadku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań, zwłaszcza natury zdrowotnej, dla uczestniczenia w danym teście, Uczestnik w swoim najlepszym interesie jest zobowiązany poinformować o tym przeprowadzającego badanie lub odstąpić od udziału w badaniu. Co do zasady w większości badań nie mogą brać udziału osoby przeziębione, gorączkujące, cierpiące na choroby skóry, przyjmujące antybiotyki, sterydy, leki przeciw alergii, białaczce, nowotworom, osoby chorujące na cukrzycę. Uczestnik powinien rzetelnie informować J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. przede wszystkim o takich dolegliwościach jak alergie pokarmowe czy skórne. Zwierzęta uczestniczące w badaniach powinny posiadać aktualne, wymagane szczepienia potwierdzone odpowiednim zapisem. W przypadku stwierdzenia podczas badania jakichkolwiek niepokojących oznak stosowania produktu, w postaci np. podrażnienia, alergii, bólu brzucha, mięśni, wymiotów, wyczerpania, należy koniecznie przerwać jego stosowanie oraz niezwłocznie poinformować prowadzącego badanie oraz jeśli konieczne udać się do lekarza.

 5. POTENCJALNE ZAGROŻENIA

  Co do zasady uczestnictwo w badaniach nie wiąże się dla Uczestnika z ryzykiem. Wskazać jednak należy, że badanie ma na celu wykazanie także potencjalnie istniejących niepożądanych właściwości produktów. W związku z tym, zwłaszcza w odniesieniu do produktów chemii gospodarczej, w trakcie badania mogą pojawić się podrażnienia czy alergie. Niektóre z testowanych substancji mają intensywny kolor i mogą zabarwić ubranie. Produkty chemii gospodarczej mogą zaś, zwłaszcza w wypadku nieprawidłowego użycia, powodować drobne uszkodzenia przedmiotów gospodarstwa domowego, np. w postaci odbarwień. Z tego powodu prosimy, aby właściwości produktów nie sprawdzać przy użyciu ubrań czy przedmiotów wyjątkowo delikatnych lub kosztownych.

 6. ZAREJESTROWANIE SIĘ W SYSTEMIE

  Rejestrując się w naszym systemie Uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższą informacją obejmująca cel badań, obowiązki Uczestnika i ewentualne zagrożenia.